Algemene- en aanvullende voorwaarden en disclaimer

Algemene Voorwaarden van: De toekomst voor OGEN versie 2017.1

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van De toekomst voor OGEN

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 7 – De prijs

Artikel 8 – Nakoming en extra garantie

Artikel  9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Opzegging duurtransacties

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Geschillen

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door De toekomst voor OGEN worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en De toekomst voor OGEN;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of De toekomst voor OGEN in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. De toekomst voor OGEN: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen De toekomst voor OGEN en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en De toekomst voor OGEN gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van De toekomst voor OGEN

De toekomst voor OGEN

Populier 12, te Naaldwijk

Telefoon: 06 – 39 35 58 00

E-mailadres: info@detoekomstvoorogen.nl

KvK-nummer: 59313978

Btw-identificatienummer: NL.1288.19.832.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De toekomst voor OGEN en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De toekomst voor OGEN en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De toekomst voor OGEN voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij De toekomst voor OGEN zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als De toekomst voor OGEN gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De toekomst voor OGEN niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De toekomst voor OGEN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De toekomst voor OGEN is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De toekomst voor OGEN passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal De toekomst voor OGEN daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De toekomst voor OGEN kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De toekomst voor OGEN op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De toekomst voor OGEN zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van De toekomst voor OGEN waar de Consument met klachten terecht kan;
 7. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Uitsluiting herroepingsrecht

De Consument doet afstand van zijn herroepingsrecht voor zover de levering van de dienst van De toekomst voor OGEN met toestemming van de Consument is begonnen, omdat de Consument direct toegang krijgt tot het lesmateriaal.

Artikel 7 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan De toekomst voor OGEN producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar De toekomst voor OGEN geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien De toekomst voor OGEN dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De toekomst voor OGEN staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door De toekomst voor OGEN, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover De toekomst voor OGEN kan doen gelden indien De toekomst voor OGEN is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9 Levering en uitvoering

 1. De toekomst voor OGEN zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan De toekomst voor OGEN kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal De toekomst voor OGEN geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal De toekomst voor OGEN het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De toekomst voor OGEN tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan De toekomst voor OGEN bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Opzegging duurtransacties

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Bij het voortijdig afbreken van de overeenkomst blijft de betalingsverplichting van de volledige dienst bestaan. Restitutie van (een gedeelte van) de dienstverlening is niet mogelijk.
 4. Zolang van de Consument geen betaling is ontvangen, heeft De toekomst voor OGEN het recht de toegang tot de diensten te weigeren.

Artikel 11 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De toekomst voor OGEN te melden.
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door De toekomst voor OGEN is gewezen op de te late betaling en De toekomst voor OGEN de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is De toekomst voor OGEN gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De toekomst voor OGEN kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. De toekomst voor OGEN stelt de belangen van de Consument centraal. Het kan echter gebeuren dat Consument niet tevreden is en een klacht heeft.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij De toekomst voor OGEN.
 3. Bij De toekomst voor OGEN ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De toekomst voor OGEN binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Consument dient De toekomst voor OGEN in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 Geschillen

Op overeenkomsten tussen De toekomst voor OGEN en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende voorwaarden van De toekomst voor OGEN versie 2022.01                    

KvK-nummer: 59313978          

Inhoudsopgave:

Artikel 1 ‘Anders kijken is scherper zien! – Scherper Zien 1′

Artikel 2 ‘Anders kijken is scherper zien! – Scherper Zien 2′

Artikel 3 ‘Anders kijken is scherper zien! – Scherper Zien 3′

Artikel 4 Veiligheid en aansprakelijkheid / eigendomsrecht / vertrouwelijkheid

Artikel 1 – ‘Anders kijken is scherper zien! – Scherper Zien 1’

 1. Bij annulering door Consument op of na de startdatum van ‘Scherper Zien 1’ wordt het volledige cursusbedrag door De toekomst voor OGEN aan Consument in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
 2. Bij ‘Scherper Zien 1’ zijn 2 sessies van maximaal 60 minuten en één check-up sessie van 30 minuten inbegrepen. Deze sessies zullen binnen 8 dagen plaatsvinden. De afspraken worden in onderling overleg ingepland.
 3. Indien een afspraak niet kan plaatsvinden omdat Consument verhinderd is, kan de afspraak maximaal 1 keer worden opgeschoven.
 4. Afspraken voor de sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden verplaatst.
 5. Gemiste sessies (door toedoen van de Consument zelf) kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
 6. Alle sessies dienen uiterlijk binnen 12 dagen na startdatum te hebben plaatsgevonden. Het recht op nog niet benutte sessies vervalt 12 dagen na de startdatum. In uitzonderlijke situaties kan De toekomst voor OGEN besluiten om deze termijn te verlengen. Dit is uitsluitend ter beoordeling van De toekomst voor OGEN.
 7. De sessies van ‘Anders kijken is scherper zien! – Scherper Zien 1’ zijn persoonsgebonden. Deze kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van De toekomst voor OGEN aan een ander worden overgedragen.

Artikel 2 – ‘Anders kijken is scherper zien! – Scherper Zien 2’

 1. Bij annulering door Consument op of na de startdatum van ‘Scherper Zien 2’ wordt het volledige cursusbedrag door De toekomst voor OGEN aan Consument in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
 2. Bij ‘Scherper Zien 2’ zijn 12 sessies van maximaal 30-45 minuten inbegrepen. Deze sessies zullen 1 keer per week plaatsvinden, gedurende de 3 maanden van het traject. De afspraken worden in onderling overleg ingepland.
 3. Indien de wekelijkse afspraak niet kan plaatsvinden omdat Consument verhinderd is, kan de afspraak maximaal 2 keer een week worden opgeschoven.
 4. Afspraken voor de sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden verplaatst.
 5. Gemiste sessies (door toedoen van de Consument zelf) kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
 6. Alle sessies dienen uiterlijk binnen 14 weken na startdatum te hebben plaatsgevonden. Het recht op nog niet benutte sessies vervalt 14 weken na de startdatum. In uitzonderlijke situaties kan De toekomst voor OGEN besluiten om deze termijn te verlengen. Dit is uitsluitend ter beoordeling van De toekomst voor OGEN.
 7. De sessies van ‘Anders kijken is scherper zien! – Scherper Zien 2’ zijn persoonsgebonden. Deze kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van De toekomst voor OGEN aan een ander worden overgedragen.

Artikel 3 – ‘Anders kijken is scherper zien! – Scherper Zien 3’

 1. Bij annulering door Consument op of na de startdatum van ‘Scherper Zien 3’ wordt het volledige cursusbedrag door De toekomst voor OGEN aan Consument in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
 2. Bij ‘Scherper Zien 3’ zijn naar keuze 5, 10 of 15 sessies van maximaal 60 minuten inbegrepen. Deze sessies zijn naar eigen behoefte van Consument inzetbaar, binnen 1 jaar na aanvang van het traject. De afspraken worden in onderling overleg ingepland.
 3. Afspraken voor de sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden verplaatst.
 4. Gemiste sessies (door toedoen van de Consument zelf) kunnen niet achteraf worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging/ vermindering van de (betalings-)verplichtingen van de Consument.
 5. Alle sessies dienen uiterlijk binnen 1 jaar na factuurdatum te hebben plaatsgevonden. Het recht op nog niet benutte sessies vervalt 1 jaar na de factuurdatum. In uitzonderlijke situaties kan De toekomst voor OGEN besluiten om deze termijn te verlengen. Dit is uitsluitend ter beoordeling van De toekomst voor OGEN.
 6. De sessies van ‘Anders kijken is scherper zien! – Scherper Zien 3’ zijn persoonsgebonden. Deze kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van De toekomst voor OGEN aan een ander worden overgedragen.

Artikel 4 – Veiligheid en aansprakelijkheid / eigendomsrecht / vertrouwelijkheid

 1. Iedere deelnemer aan de ’Scherper Zien’ programma’s, workshops, informatieavonden/ lezingen, e.d. dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus en tijdens de heen- en terugreis. De toekomst voor OGEN aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen van deelnemers aan een onder haar georganiseerde opleiding of instructie. Dit geldt ook voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door De toekomst voor OGEN verstrekte cursusmateriaal, de online omgeving www.anderskijkenisscherperzien.nl en de website www.detoekomstvoorogen.nl liggen bij De toekomst voor OGEN. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van De toekomst voor OGEN.
 3. Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor De toekomst voor OGEN, haar medewerkers en de docenten.

Disclaimer

Algemeen

Ik begrijp dat het volgen van de lessen “Anders kijken is scherper zien!” (op basis van de Bates-methode) een leerproces is om mijn zicht te verbeteren. Ik begrijp dat holistische zelfgenezingspraktijken enkele dagen, weken, maanden, tot enkele jaren of zelfs langer kunnen duren. Dit is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie.

Eigen verantwoordelijkheid

Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn deelname aan lessen en activiteiten over “Anders kijken is scherper zien”, zal mijn intuïtie blijven volgen en zal zelf beslissen wat verantwoord is. Ik begrijp dat ik alleen zelf mijn zicht kan beïnvloeden door middel van de Bates-methode.

Geen vervanging reguliere oogheelkunde

Ik begrijp dat de Bates-methode en de sessies/ lessen “Anders kijken is scherper zien!” niet de traditionele disciplines of reguliere onderzoeken en behandelingen vervangen. Ik begrijp dat leraren van de Bates-methode geen artsen zijn. Er worden geen medische diagnoses gesteld, voorschriften gegeven en behandelingen uitgevoerd in de lessen.

Ik zal het advies van medisch specialisten inroepen als ik denk dat dit voor mijn zicht noodzakelijk of verstandig is.

Ik ben geadviseerd om mijn vooruitgang te laten monitoren door een oogarts of opticien en minder sterke glazen/ lenzen te laten voorschrijven als dit nodig is.

Verkeer e.d.

Ik zal geen risico’s nemen, bij het gebruik van lagere sterktes dan voorgeschreven door de oogarts/ opticien, in situaties die gevaar voor mezelf of anderen op kunnen leveren (bijvoorbeeld in het verkeer of bij het besturen van machines) of situaties die extra aandacht vereisen. Er is een gezichtsscherpte van minimaal 50% vereist om deel te mogen nemen aan het verkeer (als je gezichtsscherpte minder dan 50% is, dan ben je niet verzekerd).

Aansprakelijkheid

Ik ga ermee akkoord dat ik “De toekomst voor OGEN” niet verantwoordelijk houdt en/of aansprakelijk stel voor veranderingen of het uitblijven van veranderingen m.b.t. mijn zicht en/of anderszins.